كلینیكا ھاڤینێ

چەند وێنە ژ روژا ئێكێ (1/7/2019) یا كلینیكا ھاڤینێ، چەند قوتابی دگەل ماموستایێ سەرپەرشت د لابورا پشكینینا نەخوشیان وچەند قوتابین دی د دەمێ چارەكرنا گیانەوەرەكی نەساخ ل پروژێن گیانەوەری ل كولیژێ