زمانێ ئينكليزى
May 28, 2023, 11:30 p.m.
  • بشکا زمانى ئینکلیزى بو ئیکه م جار فه بوو ل کولیژا به روه رده ئاکرئ بو تومارکرنا فوتابیا بو سالا خاندنئ ٢٠١٢-٢٠١٣.ونوکه زمانئ ئینکلیزى یئ بویه زمانه کئ هاوبه ش دناڤبه را خه لک وکومه لئن جیاواز.ژبه ر هندئ مه ده ست ب ڤى بینکاڤئ کر بو فیرکرنا زمانئ ئینکلیزى ل قوناغا زانکویئ ده رجوبیتن ڤئ بشکئ باوه رناما به کالوریوس بده ستڤه ئینن ژبوهندئ کو وان ئاماده بکه ین کو  وهه لا دامه زراندنئ هه بیت وه ک ماموستا ل قوتابخانا