نووجه
سميناره ك لدور"Biomarker of heart failure"
April 15, 2019, 9:19 p.m.

:سميناره ك لدور

"Biomarker of heart failure ", هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. هشيار محمد صالح   

ل روزابينج شه مبي، ريكه فتى 11.04.2019, ل كوليزا ده رمانسازى


پتر زانین
سميناره ك لدور"Research on a new compound for the treatment of epilepsy"
April 7, 2019, 4:49 p.m.

:سميناره ك لدور

"Research of a new compound for the treatment of epilepsy ", هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. دانييل سوزيت برسيكي   

ل روزائيَك شه مبي، ريكه فتى 07.04.2019, ل كوليزا ده رمانسازى


Research Title:

Protective ef...

پتر زانین
وورك شوبك لدور "Quality assurance system and the progress of creating google scholar account" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا غزوان احمد
April 3, 2019, 12:07 a.m.

ورك شووبه ك لدور  "Quality assurance system and the progress of creating google scholar account" هاته ئه نجامدان لروژا سيَ شةمبي ريكه فتى 01.04.2019 ژلاى ماموستا غزوان احمد محمد 'نينه رى يه كا دلنياى جورى ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بونا راكريَ كولبزا ...

پتر زانین
سميناره ك لدور"The use of Nanoparticles in drug delivery system"
April 1, 2019, 10:18 p.m.

:سميناره ك لدور

"The use of Nanoparticles in drug delivery system" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. كرم سعيد سليمان اتروشي   

ل روزائيَك شه مبي، ريكه فتى 31/03/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
Mitochondrial Medicine Symposium, Thursday, February, 28th 2019
March 29, 2019, 10:23 p.m.

ل زير جافديري و سةربةرشتيا  راكريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوك  . بةشي زانستي دةرمانا و بزيشكيا سريري بانيلةكا زانستي ل دور بزيشكيا ماتوكوندريايي ب باشي تمام كر كو هاتبو كرن ب هةفكاريا كوليزا دةرمانسازي زانكويا ميسل و زانكويا كييل و زانكويا نيوكاسل ...

پتر زانین
روذا جيهاني يا نةخوشيا سيل; 26.03.2019
March 28, 2019, 9:46 p.m.

راكريَ كوليزا دة رمانسازي زوَر بة ريَز "د. مؤيد اغالي ميرزا", تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر, وةكو ووتةبيز بةشداربو ل سمينارييَن "روزا جيهاني يا نةخوشيا سيل" و لبن دروشما "نهو دةميَ كووتايي بيَ ئينانة ب نةخوشيا سيليَ", و بةشداريكرنا هندةك ش مامو...

پتر زانین
خولا راهيَنان يا هةمةلايةنة لسةر ريَظةبةريا كلينيكي يا MDR-TB
March 27, 2019, 6:21 p.m.

راكريَ كوليزا دة رمانسازي زوَر بة ريَز "د. مؤيد اغالي ميرزا", تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر, وةكو نوينةريَ دهوكيَ بةشداربو ل خولةكا راهيَنان يا هةمةلايةنة لسةر:

“ريَفةبةريا كلينيكي يا MDR-TB”

كو خولةكا 5 روَزي بو فوكاس لسةر بابةتييَن كلينيكي و دةستنيش...

پتر زانین
زيندي كرن و بةرز راكرتنا روزا جل و بةركين كوردي ل هةريَما كوردستانيَ, زانكويا دهوك – كوليزا دةرمانسازي
March 10, 2019, 11:28 p.m.

روزا 10 ش هةيفا مارس روزا جل و بةركين كوردي:

ل كوليزا دةرمانسازي – زانكويا دهوك راكري كوليزي زور بةريَز "د. مؤيد أغالي ميرزا" , هاريكاريَ راكري زور بةريَز "د. ربيع جبرائيل عبداللة" و ماموستا و ستافييَن كاركيَري جل و بةركيَن كوردي ل بةرخو كرن ب كيان و ه...

پتر زانین
وورك شووبةك لدور: "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil"
March 10, 2019, 9:30 p.m.

به شى كيميا ده رمانسازي ل كوليزا دةرمانسازي وورك شووبه كى ساز كر لبن ناف ونيشان        "From Grease to Soap"

Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco_friendly Cleaning Soap made from used Cooking  Oil 

ز لا ي  بروفيسور د. دانيلي سوز...

پتر زانین
راكةهاندنا وورك شووبةكي لدور: "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil"
March 5, 2019, 10:17 a.m.

هةوةيين هيزا ئاكه هداردكه ين كو به شى كيميا ده رمانسازي دى ب وورك شووبه كى رابيت بناف ونيشان        "From Grease to Soap"

Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco_friendly Cleaning Soap made from used Cooking  Oil 

ز لا ي  بروفيسور د....

پتر زانین