نووجه
Mitochondrial Medicine Symposium, Thursday, February, 28th 2019
March 29, 2019, 10:23 p.m.

ل زير جافديري و سةربةرشتيا  راكريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوك  . بةشي زانستي دةرمانا و بزيشكيا سريري بانيلةكا زانستي ل دور بزيشكيا ماتوكوندريايي ب باشي تمام كر كو هاتبو كرن ب هةفكاريا كوليزا دةرمانسازي زانكويا ميسل و زانكويا كييل و زانكويا نيوكاسل يي…

پتر زانین
روذا جيهاني يا نةخوشيا سيل; 26.03.2019
March 28, 2019, 9:46 p.m.

راكريَ كوليزا دة رمانسازي زوَر بة ريَز "د. مؤيد اغالي ميرزا", تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر, وةكو ووتةبيز بةشداربو ل سمينارييَن "روزا جيهاني يا نةخوشيا سيل" و لبن دروشما "نهو دةميَ كووتايي بيَ ئينانة ب نةخوشيا سيليَ", و بةشداريكرنا هندةك ش ماموست…

پتر زانین
خولا راهيَنان يا هةمةلايةنة لسةر ريَظةبةريا كلينيكي يا MDR-TB
March 27, 2019, 6:21 p.m.

راكريَ كوليزا دة رمانسازي زوَر بة ريَز "د. مؤيد اغالي ميرزا", تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر, وةكو نوينةريَ دهوكيَ بةشداربو ل خولةكا راهيَنان يا هةمةلايةنة لسةر:

“ريَفةبةريا كلينيكي يا MDR-TB”

كو خولةكا 5 روَزي بو فوكاس لسةر بابةتييَن كلينيكي و دةستنيشان…

پتر زانین
زيندي كرن و بةرز راكرتنا روزا جل و بةركين كوردي ل هةريَما كوردستانيَ, زانكويا دهوك – كوليزا دةرمانسازي
March 10, 2019, 11:28 p.m.

روزا 10 ش هةيفا مارس روزا جل و بةركين كوردي:

ل كوليزا دةرمانسازي – زانكويا دهوك راكري كوليزي زور بةريَز "د. مؤيد أغالي ميرزا" , هاريكاريَ راكري زور بةريَز "د. ربيع جبرائيل عبداللة" و ماموستا و ستافييَن كاركيَري جل و بةركيَن كوردي ل بةرخو كرن ب كيان و هةن…

پتر زانین
وورك شووبةك لدور: "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil"
March 10, 2019, 9:30 p.m.

به شى كيميا ده رمانسازي ل كوليزا دةرمانسازي وورك شووبه كى ساز كر لبن ناف ونيشان        "From Grease to Soap"

Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco_friendly Cleaning Soap made from used Cooking  Oil 

ز لا ي  بروفيسور د. دانيلي سوزيت…

پتر زانین
راكةهاندنا وورك شووبةكي لدور: "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil"
March 5, 2019, 10:17 a.m.

هةوةيين هيزا ئاكه هداردكه ين كو به شى كيميا ده رمانسازي دى ب وورك شووبه كى رابيت بناف ونيشان        "From Grease to Soap"

Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco_friendly Cleaning Soap made from used Cooking  Oil 

ز لا ي  بروفيسور د. د…

پتر زانین
سميناره ك لدور"Focused Structures: Cleft Sentences, Fronting & Inversion"
March 3, 2019, 10:29 p.m.

:سميناره ك لدور

"Focused Structures: Cleft Sentences, Fronting & Inversion" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "م. ه. نشوان يونس مصطفي   

ل روزائيَك شه مبي، ريكه فتى 03/03/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
وورك شوبك لدور "Quality assurance system and how to create google scholar account" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا غزوان احمد
Feb. 27, 2019, 10:47 p.m.

ورك شووبه ك لدور  "Quality assurance system and how to create google scholar account" هاته ئه نجامدان لروژا چوارشمبى ريكه فتى 27/2/2019 ژلاى ماموستا غزوان احمد محمد 'نينه رى يه كا دلنياى جورى ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بونا ژماره يه ك ژ دكتور وماموستا…

پتر زانین
سميناره ك لدور"Thioredoxin-1 & MMP9 as biomarkers in breast cancer metastasis in in Egyptian female patients"
Feb. 25, 2019, 4:38 p.m.

:سميناره ك لدور

"Thioredoxin-1 & MMP9 as biomarkers in breast cancer metastasis in in Egyptian female patients" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. دنيا يحيي حسين   

ل روزائيَك شه مبي، ريكه فتى 24/02/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
راكةهاندنة كا كرنك: Mitochondrial Medicine Symposium Poster
Feb. 23, 2019, 11:18 p.m.

لبن جافديَريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوك, بةشيَ فارماكولوزي و دةرمانسازيا كلينيكي ب خوشحاليفة هةوةييَن هيزا بانكهيَشت د كةت بو بةشداري كرن ل سمبوزةمةكا زانستي لدور” Mitochondrial Medicine” كو دهيتة كيران ب هةفكاري دكةل هةر ئيَك ز زانكويا ميسل, و  زانكويا …

پتر زانین