نووجه
A workshop Announcement: Traditional home-made medications and preparations; 29.10.2019
Sept. 24, 2019, 1:23 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy, the department of medicinal chemistry is pleased to announce a one day workshop entitled: "Traditional Home-Made Medications and Preparations"; Which will be conducted…

پتر زانین
Dr. Muayad Aghali Merza in a Meeting with Kurdistan Pharma Organization on 28.08.2019
Sept. 7, 2019, 12:21 a.m.

ل روزا جارشةمبي, 28.08.2019, ل كومبونةكا بربار و هةفاليني, راكري كوليزا دةرمانسازي, د. مؤيد أغالي ميرزا, بخيرهاتنا ريكخراوا فارما يا كردستاني كر, و دانوستاندن هاتة كرن لسةر سةبارةت بروزا جيكرنا بارجة فيديويةكي لسةر روزا جيهاني يا دةرمانسازان ل 25.09.2019, …

پتر زانین
كورسةكا بةروةردةهيا بةربجاف ل بريتانيا لسةر "نةخوشييَن فةكر"
Aug. 6, 2019, 12:23 a.m.

راكري كوليزا دةرمانسازي, تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر و ماموستا ل زانكويا دهوك, "د. مؤيد أغالي ميرزا", وةك تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر بةشداربو ل كورسا بةروةردةهيا بةربجاف يا Erasmus Plus International Credit Mobility Staff Teaching Program لبن ناف و نيشانيَ: "ب…

پتر زانین
21st International Conference on Reduction of Oxidative Stress, Redox Homeostasis and Antioxidants
July 12, 2019, 11:30 p.m.

During the month of June, Dr. Suad Y. Al-Kass and Dr. Daniele S. Persike from the College of Pharmacy-UoD, were delighted to represent the University of Duhok at "Redox World Congress 2019", 20-21.06.2019.

 The theme of the Conference was "21st…

پتر زانین
A novel Research has been published: "Hepcidin as a diagnostic biomarker of iron deficiency anemia during pregnancy"
July 3, 2019, 4:25 p.m.

College of Pharmacy at UoD is pleased to announce that a new novel research entitled "Hepcidin as a diagnostic biomarker of iron deficiency anemia during pregnancy" has been published, on 01 July 2019, in a well recognized "Journal of Mate…

پتر زانین
كةنكةشا ناما ماستةر: هند بهزاد المفتي, 20.06.2019
June 24, 2019, 12:29 a.m.

لبن جافديري و سةربةرشتيا راكريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوكيَ, ناما ماستةرا قوتابي " هند بهزاد المفتي" لبن ناف و نيشانيَ: " نەخوشییا درم یاسیللا سیهان  یا ناچالاک د ناڤبەرا کارمەندێن چاڤدێرییا ساخلەمی ل پارێزگەها دهوکێ: ژ پکشکنینێ هەتا خوپاراستنێ " هاتة…

پتر زانین
"From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 3: working with community"
June 17, 2019, 5:40 p.m.

به شى كيميا ده رمانسازي ل كوليزا دةرمانسازي وورك شووبه كى ساز كر لبن ناف ونيشان:       

"From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 3"

ز لا ي  بروفيسور د. داني…

پتر زانین
سميناره ك لدور"Cholera: Prevention & Treatment", ز لاييَ د. مؤيد أغالي ميرزا
May 28, 2019, 4:17 p.m.

كوليرا: خوباراستن و جارةسةري

 

ريفةبةريا كشتي يا ساخلةميا باريزكةها دهوكيَ

ريفةبةريا نةخوشخانا ئازادي يا فيَركرنيَ

 

سمينارةك هاتة بيَشكيَشكرن لبن ناف و نيشانيَ " كوليرا: خوباراستن و جارةسةري ز لاييَ "د. مؤيد أغالي ميرز…

پتر زانین
- 2018 . 2019 خشتييَن ئةزمونا يا دووماهييَ: وةرزيَ دوويَ, خولا ئيَكيَ
May 27, 2019, 12:59 a.m.

خشتييَن ئةزمونييَن دوماهي يا وةرزيَ دوويَ, خولا ئيَكيَ, بو سالا خاندنا 2018.2019 كو هاتية بةسةند كرن ز لاييَ راكري كوليزا دةرمانسازي "د. مؤيد أغالي ميرزا" و سةروكيَ ليزنا ئةزمونا "د. أرشد عبد الله", وةكو ل خواريَ ديار كري:

پتر زانین

کوليژا ده رمانسازى ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا ورزئ دوويَ بو سالا خاندنئ 2018-2019
May 26, 2019, 3:52 p.m.

ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا ورزئ دوويَ بو سالا خاندنئ 2018- 2019ل کوليژا ده رمانسازى، راگرئ کوليژى "د. مؤید أغالي میرزا"  زور به رێز, و هاريکارئ کوليژئ "د. ربيع جبرائيل" د گه ل سه روکئ لیژنا ئه زموونا "د. ارشد عبدالله" ل کوليژئ سه ره دانا  …

پتر زانین