روژا وێنێت دەرچونێ
June 20, 2016, 12:32 p.m.

                graduation pictures
              ژبزاف وچالاکیت کولیژا پەرستا رى زانکویا دهوکى 
ل روژا بینج شەمبى ریکەفتى ٢٨\٤\ ٢٠١٦
قوتابیین کولیژا پەرستارى قوناغا (٤) خولا (٦) سالا ٢٠١٦

ئاهنگا خاتر خاستنى بان شین بیژین ئاهنگا وینە گرتنى بربفە بر والدەژمیر ئیک ئاهنگگ صاصکر ل هولا گەردون موزیک و دیلان فە بریفە چوو.