ستافێ ئەکادیمی

                    دلدار مراد عبدالله
دلدار مراد عبدالله ستافێ وانەگوتنێ
ماموستا
ساخله ميا گشتى