ستافێ ئەکادیمی

                    غزوان فوزي احمد
غزوان فوزي احمد ستافێ فێرکنێ
ماموستا
بایولوجی