ل روژا دووشه مبى ريكه فتى ٢-٣-٢٠٢٠ ده م ژمير ١٢ و نيڤ پشتى نيڤرو ، ل هولا ژمار ٧ ل ئاڤاهيئ كوليژا پزيشكى ،يه كا ته ندروستى و سه لامه تى سه ر ب كوليژا پريشكى ل پاريزگه ها دهوكئ رابوويه ب سازكرنا سيمناره كا تايبه ت ل دوور نه خوشيا كورونا بو هه مى
March 9, 2020, 10:17 a.m.

ل روژا دووشه مبى ريكه فتى ٢-٣-٢٠٢٠ ده م ژمير ١٢ و نيڤ پشتى نيڤرو ،  ل هولا ژمار  ٧ ل ئاڤاهيئ كوليژا پزيشكى ،يه كا ته ندروستى و سه لامه تى سه ر ب كوليژا پريشكى ل پاريزگه ها دهوكئ رابوويه ب سازكرنا سيمناره كا تايبه ت ل دوور نه خوشيا كورونا بو هه مى    يه كين ته ندروستى و سه لامه تى سه ر  ب گشت كوليژين  سه ر ب زانكويا دهوكئ ڤه . ئه ڤ سيميناره هاته گيران ژلايئ دكتوره بيريڤان عثمان رشيد    به رپرسا  يه كا ته ندروستى و سه لامه تى ل كوليژا پزيشكى ، هه ژى گوتنئ يه كو ئه ڤ سيمناره ئيك ژچالاكيين ژوورا ئوپه راسيونئ  بوو   يا كوليژا پزيشكى يا تايبه ت  ب  به رهنگاريا نه خوشيا كورونا . دسيمينارئ دا نه خوشيا كورونا بتير و ته سه لى هاته                 به ر چاڤكرن و هه مى پرسيارين ئاماده بوويا هاتنه به رسڤدان و هه ر هه ميا دلخوشيا خو ديار كر بو وان پيزانين نوى و ب كاره كئ  پيروز ل قه له م دان . سيمينار  بد وماهى هات ل ده م ژمير ١ و ٤٥ خوله ك .  ئارمانج ژگيرانا ڤئ سيمينارئ بلندكرنا ئاستئ پيزانينين ئاماده بوويا لدوور ڤئ نه خوشيئ و ه  ب تايبه ت ريكين خوپاراستنئ ب چر وپرى داكوكى ل    سه ر هاته كرن ، ب مه ره ما گيرانا   هه مان رول و كار ل كوليژين خو.