نوچە
سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
March 29, 2017, 2:16 p.m.

پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ

پتر زانین
ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا هەلەبچه
March 16, 2017, 2:20 p.m.

وه ك سالانه ساخكرنا بيره وه ريا كاره ساتا #هەلەبچه و ده ربرين ژ خه مو نه خوشيا ڤئ روژ كو چجار نه هێت ژبیرکرن و بویە خا...

پتر زانین
سمينارێت قوتابين قوناغا جارێ
March 9, 2017, 2:28 p.m.

پشكابیستانکاری سمينارێت قوتابين قوناغا جارێ

پتر زانین
سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ
March 8, 2017, 2:30 p.m.

پشكادەرامەتێن کێلگەی سمينارێت قوتابيێن قوناغا جارێ

پتر زانین
گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان
Feb. 4, 2017, 3:17 p.m.

گەنگەشا ناما ماستەرێ یاقوتابیا خاندنا بلند(غريبه) ماموستا ل پشکا دارستان


پتر زانین