گەنگەشا پروپوزەلێ دكتورایێ یێ قوتابیا خاندنا بلند

‎ئەڤرو رێكەفتی ١٠/٣/٢٠٢١ روژا چارشەمبی گەنگەشا پروپوزەلێ دكتورایێ یێ قوتابیا خاندنا بلند دكتورا شەپال حسن ژ پشكا بیستانكاری ل هولا مدرجێ ل كولیژێ