هەوەكا چنینا زەرزەواتێ خانیێ شیشەی و رەوانوكرنا زەرزەواتی بو گومركێن فێقی و زەرزەواتی
June 10, 2020, 10:43 a.m.

ب حازربونا هاریكارێ راگری هێژا دكتور #شكری_حجی و سەروكێ پشكا بیستانكاری و هندەك ماموستایێن كولیژێ رابون. ب هەوەكا چنینا زەرزەواتێ خانیێ شیشەی و رەوانوكرنا زەرزەواتی بو گومركێن فێقی و زەرزەواتی

سوپاس بو ماندیبونا ماموستایێن ژێهاتی