قوناغا دووێ

کورس

Semester One

Horticultural Equipment& Mechanization


يبسبب :
Irrigation Systems


يبسبب :
Nursery technology and management


يبسبب :
Plant Biochemistry


يبسبب :
Plant nutrition


يبسبب :
Principles of Soil sciences


يبسبب :

Semester Two

Agricultural Extension


يبسبب :
Horticultural Plant Ecology


يبسبب :
Orchard layout


يبسبب :
Plant Biotechnology


يبسبب :
Plant Physiology


يبسبب :
Plant Taxonomy


يبسبب :