وانا پراكتيكى
Jan. 15, 2019, 11:32 a.m.

وانا پراكتيكى يا Pesticide قوتابيێن قوناغا سيێ ل پشكا ده رامه تێن كێلگه هى ..
بابه ت Calibration ( تعيير ) ..
ماموستايين بابه تى : م.دلشاد و م.علي و م.رزگار