گه شتا زانستی یا قوتابیێت قوناغا چارێ پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هێ
Feb. 3, 2019, 10:37 a.m.

گه شتا زانستی یا قوتابیێت قوناغا چارێ پشکا گه شتیاری و توریزما ژینگه هێ بو ده فه را بارزان و شکه فتا شانه دێر

ب سه ر په رشتیا ماموستا احمد