چەند وێنەیەک ژ وانا پراکتیکى
Dec. 14, 2017, 9:58 a.m.

  کو ل پشکا دەرامەتین كلگەیی قوناغا سیی ژ لایێ ماموستا دلشاد صلاح ڤە هاتیە گوتن  Pesticide  چەند وێنەیەک ژ وانەکا پراکتیکى 

 ل سه ر بابه تی و فیركرنا قوتابیا لسه ر چه وانیا ره شاندنا قركه رین كیمیاوی ب ریكین زانستی