سه ره دانا بارکا ئازادی و گه لیئ قیامه تئ
July 24, 2017, 12:34 a.m.

به ر ده وامی دان ب خولا هافینئ ئه فرو بشکا گه شتیاری سه ره دانا بارکا ئازادی و گه لیئ قیامه تئ دا ب ئاماده بوونا به ریز د. یوسف علی و لژنا سه ربه رشت