كولیژا كارگێری وئابوری

پە رتوکخانا کولیژی

پە رتوکخانا كوليژی يا هاتيە ڤە کرن د گە ل دامە زراندنا فاکولتێ ب بە شێ خو يێ ئيكی ڤە (بە شێ ئابوری) ل سالا 1994. 

 ئارمانجێن پە رتوکخانێ :

1-    پالپشتيا پروگرامێن زانستی.

2-    هاريکاريا ڤە کولە ران ژ بو ب دەست ڤە ئينانا ژێدە ران ب رێکێن ئاسان و بلە ز .

3-    پە يداکرنا ژێدە رێن نی و گرنگ بو ڤە کولە ران .

4- رێکخستنا ژێدەران و پێزانينان ب ڕيا پروسێسا نا ڤە روکی و رێزبە نديێ. 

جڤاکێ پە رتوکخانێ:

1-    قوتابی ب شيوەکی گشتی (گشت بە شێن فاکولتێ).

2-    دەستە يا ماموستايان .

3-    فە رمانبە ر و کارمە ندێن پە رتوکخانێ.

بە شێن پە رتوکخانێ:

1-    بە شی پە رتوکا .

2-    بە شی ناڤبناڤ و نامێن ماستە رێ.

3-    بە شی پێداچوونا.

4-    پە رتوکێن د پروگرامێن فاکولتێ دا دهێنە خاندن . 

 پە رتوکخانا الکترونی :

نامێن ماستە رێ . *

ساپ ئانکو قرصێن ليزە ری يێن بە ردە ست . *

پە رتوکێن انگليزی . *

     * پە رتوکێن عربی .